mieli vailla kahleita

this is a personal website of Miikka Koskinen.

non-sense

sense

external

Revision: 7354172b (2019-07-21 21:27:14 +0300) New thing: Kallio